Browse by

 

 

Recent Submissions

 • The English Suffix -Wise and its Productivity from the Non-Native Speaker Perspective 

  Sicherl, Eva (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: Članek skuša osvetliti produktivno rabo angleške pripone wise v sodobni angleščini, njene različne pomene in možne prevodne ustreznice v slovenskem jeziku. Slovenščina besedotvorno gledano ne pozna enake možnosti ...
 • The Language of the Stock Exchange – A Contrastive Analysis of the Lexis 

  Božinovski, Biljana (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: V članku je podana analiza jezika borze s stališča slovensko-angleške protistave. Izrazje (samo¬stalniške zveze) obeh jezikov smo protistavili tako v strukturnem kot v semantičnem smislu, pri čemer se je razkrilo več ...
 • Slovene as a Foreign Language: The Pilot Learner Corpus Perspective 

  Stritar, Mojca (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: Korpus usvajanja tujega jezika je elektronska zbirka besedil nedomačih govorcev, ki usvajajo določen jezik. V prispevku je predstavljen pilotski korpus slovenščine kot tujega jezika PiKUST. Pri njegovem oblikovanju ...
 • Glagoli premikanja v frazemih slovenskega knjižnega jezika 

  Savelieva, Elena (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: Prispevek obravnava frazeme z glagolsko sestavino premikanja in jih analizira s tematskega vidika. Poskuša odgovoriti na vprašanje, katere pojme tematizirajo frazemi s tovrstno sestavino, kakšno je razmerje med pomenom ...
 • O predponsk(oobraziln)ih glagolih v slovenščini 

  Žele, Andreja (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: Prispevek na slovenskih zgledih načenja vprašanje predponsk(oobraziln)ih vrednosti pri glagolih in soodvisnosti med predponskimi oz. predponsko-priponskimi obrazilnimi morfemi in predložnimi morfemi pri glagolih – ...
 • Slovenski oziralni odvisniki v naravni skladnji 

  Cvetko Orešnik, Varja; Orešnik, Janez (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: V okviru naravne skladnje (ki je veja teorije naravnosti) se določajo predpostavke, na podlagi katerih se dajo napovedati nekatere razmere v slovenskih oziralnih odvisnikih. Selektivno so ob¬ravnavani oziralni odvisniki ...
 • Vpliv Agustičeve publicistične dejavnosti na razvoj knjižne prekmurščine 

  Ulčnik, Natalija (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: Imre Agustič (1837–1879), ki ga je slovenska javnost začela spoznavati predvsem v sedemdesetih letih 19. stoletja, ko je v Budimpešti izdajal prvi prekmurski časopis Prijatel (1875–1879), je s svo¬jim publicističnim ...
 • Slovene Place Names with the Suffix -ina: Some Difficult Cases and Implications for South Slavic Onomastics 

  Snoj, Marko (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: Članek se osredotoča na slovenske in nekatere druge južnoslovanske zemljepisnoimenske družine, v katerih je krajevno ali pokrajinsko ime tvorjeno s pripono -ina, pripadajoča pridevnik in stanovniško ime pa sta tvorjena ...
 • Prekmurje Grammar as a Source of Slavic Comparative Material 

  Greenberg, Marc L. (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: Prispevek, predstavljen kot referat na 16. bienalnem simpoziju o južnoslovanskih jezikih, zago-varja objavo Pavlove rokopisne prekmurske slovnice Vend nyelvtan, dokončane l. 1942. Čeprav je prvotni namen slovnice, tj. ...
 • Pitch Opposition in Sele: Slovene Tone Loss in Austrian Carinthia 

  Lundberg, Grant H.; Priestly, Tom (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2009-01-01)
  SLV: Prispevek opisuje strojno razčlembo sodobnega stanja tonemskih nasprotij v slovenskem govoru vasi Sele na avstrijskem Koroškem. Študija, ki je bila izvedena poleti in jeseni 2007, kaže, da so tonemska nasprotja dosledno ...