Show simple item record

dc.contributor.authorCvetko Orešnik, Varja
dc.contributor.authorOrešnik, Janez
dc.date.accessioned2009-03-22T21:00:29Z
dc.date.available2009-03-22T21:00:29Z
dc.date.issued2007-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 6 (2007): 235–249 http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.4412
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/4412
dc.description.abstractNaravna skladnja je deduktivna teorija v razvoju in veja teorije naravnosti. Sodbe o naravnosti so ubesedene v lestvicah naravnosti, ki sledijo iz osnovnih meril (ali »aksiomov«), naštetih v začetku sestavka. Napovedi teorije se izračunavajo v t. i. izpeljavah, katerih glavni sestavini sta par lestvic naravnosti in pravila o ujemanju med soodnosnimi vrednostmi naravnosti. Ločimo vzporedno in križno ujemanje, ki sta v dopolnjevalni razvrstitvi. Križno ujemanje je obvezno v izpeljavah, omejenih na skrajno nenaravno okolje. Lestvice naravnosti vsebujejo zvečine po dve vrednosti, npr. >nat (+, –) / človeško; nekatere vsebujejo po tri vrednosti, npr. (za slovenščino) >nat (ednina, množina, dvojina), ali so še bolj zapletene. Ta sestavek obravnava lestvice s po tremi vrednostmi in prispeva tole: omejevanje okolja neke izpeljave na najbolj desno ali na najbolj desni vrednosti take lestvice naravnosti, ki vsebuje tri vrednosti, zahteva križno ujemanje. To je ponazorjeno s slovenskim, ruskim in angleškim jezikovnim gradivom. Druge objave o naravni skladnji: Kavčič 2005a–b, Orešnik 1999, 2000a–b, 2001a–f, 2002, 2003a– c, 2002/03, 2004. V tem seznamu so samo dela, napisana v angleščini. Natural Syntax is a developing deductive theory, a branch of Naturalness Theory. The naturalness judgements are couched in naturalness scales, which follow from the basic parameters (or “axioms”) listed at the beginning of the paper. The predictions of the theory are calculated in the deductions, whose chief components are a pair of naturalness scales and the rules governing the alignment of corresponding naturalness values. Parallel and chiastic alignments are distinguished, in complementary distribution. Chiastic alignment is mandatory in deductions limited to unnatural environments. Naturalness scales are prevailingly two-value; for instance, >nat (+, –) / human. Some are threevalue – for instance (for Slovenian), >nat (singular, plural, dual) – or even more complicated. This paper deals with three-value scales and features the following chief finding: the restriction of the environment of any deduction to the rightmost value or to the two rightmost values of a threevalue naturalness scale requires chiastic alignment. This is exemplified with Slovenian, Russian and English material. Earlier publications on Natural Syntax: Kavčič 2005a–b, Orešnik 1999, 2000a–b, 2001a–f, 2002, 2003a–c, 2002/03, 2004. This list cites only works written in English.
dc.language.isoen
dc.publisherInštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.subjectsyntax
dc.subjectmorphosyntax
dc.titleNatural Syntax: Three-value Naturalness Scales
dc.title.alternativeNaravna skladnja – lestvice s po tremi vrednostmi naravnosti
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.4412
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record