Browse by

 

 

Recent Submissions

 • Slovenska slengovska frazeologija danes 

  Breznik, Irena Stramljič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Prispevek aktualizira in vzpostavlja kontinuiteto raziskovanja slovenske slengovske frazeologije, saj je zadnja pomembnejša tovrstna raziskava nastala pred petindvajsetimi leti. Medtem se je pojavil splet kot nova oblika ...
 • Grammatical Forms of Text-Organising Metatext: A Slovene-English Contrastive Analysis 

  Pisanski Peterlin, Agnes (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  V članku so predstavljeni rezultati slovensko-angleške kontrastivne analize slovničnih oblik, ki se pojavljajo v dveh vrstah metabesedilnih elementov, to so napovedi in sklici. Analiza je narejena na korpusu znanstvenih ...
 • K metodologiji dialektologije jezikovnih družin: sklepanje o obstoju narečnega areala 

  Klemenčič, Simona (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  V članku avtorica analizira postopke, ki privedejo do sklepa, da je v predhistoričnem času obstajal neki narečni areal, torej jezikovna povezava med dvema ali več prasorodnimi jeziki na znanem ali neznanem zemljepisnem ...
 • Acoustic Analysis of Tones in Contemporary Standard Slovene: Preliminary Findings 

  Jurgec, Peter (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  V članku so predstavljeni predhodni rezultati obsežnejše akustične študije o prozodiji slovenščine. Pričujoča raziskava o akustičnih lastnostih leksikalnega tona v slovenščini obravnava trajanje samoglasnikov, jakost in ...
 • Slovenski terminološki sistemi na primeru pravne terminologije 

  Fajfar, Tanja (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Članek je razdeljen na tri dele: v prvem je predstavljen projekt priprave slovenske različice pravnih aktov Evropskih skupnosti, drugi se osredotoča na slovensko pravno terminologijo, v tretjem pa je navedenih nekaj ...
 • Valency Primitives as Dictionary Realisations 

  Žele, Andreja (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Prispevek odpira vprašanje določanja neke vrste pomensko-izraznih primitivov v slovenščini – jezikovnih enot, s katerimi lahko pomensko in izrazno (tj. slovarsko) razlagamo vse oz. večino besedja v določenem jeziku. ...
 • Slovene Ultra-Formal Address: Borrowing, Innovation, and Analysis 

  Reindl, Donald F. (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Slovenščina ima ogovorni sistem, ki se od osnovnega dvojnega ogovornega sistema mnogih evropskih jezikov loči v tem, da oblikovno razlikuje do štirih ravni formalnosti (neformalno/tikanje, polformalno/napol vikanje, ...
 • Gailtal Slovene in Urban Jarnik’s Letters to Primic and Kopitar, 1811–1814 

  Pronk, Tijmen (nštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Prispevek predstavlja narečne podatke iz Ziljske doline na Koroškem, ki jih navaja Urban Jarnik v pismih Primicu in Kopitarju. Jarnikovo obravnavo narečnih podatkov imamo lahko za začetek slovenskega narečjeslovja. Prvi ...
 • On a Recent Article on Developments in Gender in Slovene Dialects. A Personal Note 

  Priestly, Tom (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Response to an article written by Smole, Vera. 2006. “Lingvogeografska obdelava spola v ednini: samostalniki srednjega spola na -o v slovenskih narečjih,” Slavistična revija 54 (posebna številka): 125–135
 • Natural Syntax: Three-value Naturalness Scales 

  Cvetko Orešnik, Varja; Orešnik, Janez (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Naravna skladnja je deduktivna teorija v razvoju in veja teorije naravnosti. Sodbe o naravnosti so ubesedene v lestvicah naravnosti, ki sledijo iz osnovnih meril (ali »aksiomov«), naštetih v začetku sestavka. Napovedi ...
 • Perceptual Dialectology and the Future of Slovene Dialects 

  Lundberg, Grant H. (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Članek je opis in analiza ankete, v kateri smo zastavljali vprašanja o rabi narečij in odnosu do narečij v Sloveniji. Izvedena je bila novembra 2005 na univerzah v Ljubljani in Mariboru. Na splošno je anketa študentov ...
 • The Neocircumflex in Western South Slavic 

  Langston, Keith (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Novi cirkumfleks so po mnenju večine raziskovalcev povzročile fonetične okoliščine; razumejo ga kot nadomestno podaljšanje v zameno za izgubo notranjega šibkega polglasnika ali za skrajšanje prvotnega dolgega samoglasnika ...
 • Resian Pëňt’/Pëgnt’ ‘Stone, Cliff’ 

  Hamp, Eric P. (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Etymology of Resian dialect (Slovene) Pëňt’/Pëgnt’ ‘Stone, Cliff’.
 • Slovenian Clitic Pronouns and What is so Special about Them 

  Dvořák, Boštjan (Inštitut za slovenski jeyzik Frana Ramovša; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Medtem ko se v večini jezikov, v katerih (kot npr. v južnoslovanskih) obstaja razlika med močnimi in šibkimi zaimki, naslonske oblike dokaj dosledno držijo sintaktičnih zakonitosti in pravil fonološke odvisnosti, se jih v ...
 • Relative and Pseudo-Relative Clauses in Slovene 

  Subhalaxmi Chidambaram, Vrinda (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Avtorica raziskuje raznovrstne oziralne stavke v slovenšcini s posebnim ozirom na strukturo, ki se tradicionalno obravnava kot izjemna glede na to, da je v njej neskladje med številom v naslonskem zaimku in številom v ...
 • The Prehistory and Areal Distribution of Slavic *gъlčěti ‘Speak’ 

  Schallert, Joseph; Greenberg, Marc L. (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  SVN: Razprava podrobno obravnava zemljepisno razvrstitev in pomenski razvoj leksema *gъlčěti v južnoslovanskih narečjih, tj. na področjih z migracijsko poselitvijo. Zastavlja tudi vprašanje o prvotni povezavi med jezikovnimi ...
 • Uredniška beseda 

  Snoj, Marko; Greenberg, Marc L. (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2007-01-01)
  Introductory essay on the occasion of the 10th anniversary of publication of the journal Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies.