Browse by

 

 

Recent Submissions

 • John Gumperz's Data from Ziljska Bistrica: Some Corrections 

  Priestly, Tom (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  Data corrections to Gumperz's 1982 Discourse Strategies.
 • Review of Spachtypologie und Universalienforschungrschung (Language Typology and Universals): Slovenian from a Typological Perspective 

  Marvin, Tatjana (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  Review of Spachtypologie und Universalienforschungrschung (Language Typology and Universals): Slovenian from a Typological Perspective, Volume 56, Issue 3; ed. by Janez Orešnik and Donald F. Reindl, Berlin, Akademie ...
 • Začetne opombe k laringalizaciji v slovenščini 

  Jurgec, Peter (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  SLV: Članek odpira nekaj možnosti za raziskovanje nemodalne fonacije v slovenščini na primeru laringalizacije oz. hripavega glasu. Predstavljene so pomembnejše splošne akustične in artikulacijske ugotovitve ter ...
 • Jezikoslovni in jezikovni vidiki Linhartovega Poskusa zgodovine Kranjske 

  Ivanova, Najda (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  SLV: V splošnokulturnem pogledu Poskus zgodovine Kranjske Antona Tomaža Linharta (1788-1791) uveljavlja vseslovensko nacionalno idejo, zaradi česar je to delo prelomnega pomena tudi za slovensko zgodovinopisje. Izvirni ...
 • O prevzetih besedah, tujkah in izposojenkah 

  Snoj, Marko (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  SLV: V članku terminološke narave avtor poskuša prevzete besede z eksaktnimi merili razmejiti na "izposojenke" in "tujke". Razmejitev ni samo teoretičnega, temveč predvsem praktičnega pomena, saj je od ustrezne definicije ...
 • Križi in težave rojenih govorcev slovenščine s kolokacijami v angleščini 

  Vrbinc, Marjeta (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  ENG: Članek obravnava kolokacije na splošno in se nato osredotoči na protistavne probleme, na katere naletijo rojeni govorci slovenščine pri enkodiranju. Poudarek je na študiji, ki smo jo izvedli, da bi ugotovili, katere ...
 • Zvrstnost v retoriki praktičnega sporazumevanja 

  Zorman, Marina (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  SLV: Članek obravnava socialno in psihološko ozadje in vlogo izbire in menjav jezikovnih zvrsti pri spontanem praktičnem sporazumevanju. Izbrana jezikovna zvrst in jukstapozicija izrazov iz različnih zvrsti med govorjenjem ...
 • Kategorialne pomenske lastnosti in tipologiziranje slovarske večpomenskosti 

  Snoj, Jerica (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  SLV: Kategorialni slovarski pomen je poleg denotativnega pomena prepoznan kot obvezna samostojna sestavina slovarskega pomena. Definiran je kot zbir kategorialnih pomenskih sestavin, obstoječih kot npr. lastnost spola ...
 • Slovene štepselj and štofeljc 

  Jazbec, Helena (Fran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2005-01-01)
  SLV: Tako sln. štepselj -na m 'majhen, debelušen človek' kot Sn štefeljc -a m 1. 'zamašek' 2. ekspr. 'majhen človek' sta mladi nemški izposojenki, katerih predlogi sta etimološko povezani besedi z razlišnima sufiksoma: ...
 • S-/Z- and the Grammaticalization of Aspect in Slavic 

  Dickey, Stephen M. (2005-01-01)
  ENG: It is argued that the phonetic coalescence of *sъ- and *jьz into a single prefix resulted in the (partial) grammaticalization of innovative s-/z- as the primary préverbe vide of the aspectual systems in a group of ...