Show simple item record

dc.contributor.authorŽele, Andreja
dc.date.accessioned2006-01-11T22:31:42Z
dc.date.available2006-01-11T22:31:42Z
dc.date.issued2001-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik / Slovene Linguistic Studies http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/825
dc.description.abstractSLOVENE: Predstavitev razvoja slovenske vezljivostne teorije kaže, kako se je od 16. stoletja naprej počasi tipizirala oz. izoblikovala tudi slovenska skladnja s svojimi lastnostmi in problemi. Kar pomeni, da se je obravnava od začetnih vsesplošnojezikovnih primerjalnih skladenjskih pojavov začela oživiti in hkrati kvalitetno poglabljati. Obenem pa razmerja med pomensko, skladenjskofunkcijsko in izrazno ravnino jezika skozi stoletja zelo jasno pokažejo postopno uzaveščanje slovenskega jezika, od začetnih zgolj površinskih opisov skladnje (primerjalni opisi skladenjskih pojavov v latinščini, nemščini in slovenščini) do problemskih obravnav. Tako se začetno predstavljanje osnovne rabe posameznih sklonov v slovenščini — izhodišče obravnave je izrazna ravnina — osredotoči na obravnavo predvsem slovenskih skladenjskih posebnosti, ki jih izpostavlja skladenjskofunkcijska oz. stavčnočlenska ravnina v vzročno- posledični povezavi s pomensko ravnino jezika. ENGLISH: Presenting the development of Slovenian valency theory (with special reference to verbal valency) shows how from the sixteenth century onwards Slovenian syntax with its own characteristics and problems was gradually typified or formulated. This means that treatment from the initial general-linguistic comparative syntactic phenomena began to narrow and at the same time deepen in quality. The relations between the semantic, syntacic function and expressive levels of language through the centuries very clearly show the gradual perception of the Slovenian language from the initial merely surface-level comparative descriptions of the syntax (comparative descriptions of syntactic phenomena in Latin, German and Slovenian) to treatments dealing with problems. Thus the early presentation of the basic use of the individual cases in Slovenian — the starting-point of the treatment is the expressive level — centres on the treatment of primarily Slovenian syntactic particularities represented by the syntactic-function or clause element level in a clause-effect link with the semantic level of the language.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosl
dc.publisherZRC SAZU / Hall Center for the Humanities
dc.subjectSlovene language
dc.subjectSlovenian language
dc.subjectsyntax
dc.subjectvalency
dc.subjectarguments
dc.subjecthistory of linguistics
dc.subjectclause
dc.titleVezljivostna teorija v slovenskem jezikoslovju
dc.title.alternativeValency theory in Slovenian linguistics
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.825
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record