Browse by

 

 

Recent Submissions

 • The Contribution of Oroslav Caf to Resian Lexicography 

  Steenwijk, Han (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 2001-01-01)
  Cafov prispevek k rezijanski leksikografiji Sodeč po prispevanem gradivu za Pleteršnikov slovar ima Oroslav Caf velike zasluge za razvoj rezijanske leksikografije. Iz Cafovega slovarskega gradiva namreč izvira več kot 300 ...
 • Glagolska referenca (nanašanje) kot oblika ustvarjanja kohezije 

  Burazer, Lara (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Hall Center for the Humanites, University of Kansas, 2001-01-01)
  Glagolska referenca (nanašanje) kot oblika ustvarjanja kohezije Avtorica v članku najprej izpostavi razliko v pojmovanju reference v filozofskem in jezikoslovnem smislu, nato pa na primeru Hallidayjevega sistemsko-funkcijskega ...
 • Slovenica XVI—XIX вв. в фондах Научной библиотеки Тартуского (Дерптского) университета (в библиографическом представлении) 

  Dulichenko, Aleksandr D. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 2001-01-01)
  ENGLISH: The Tartu University Library, which contains more than five million volumes, was established in 1802. It contains a number of books devoted to the Slovenes and their language. At the beginning of the 1990s the ...
 • Slovensko-angleška protistavna analiza nedoločnika v vlogi osebkovega oz. povedkovega določila 

  Kocijančič Pokorn, Nike; Šuštaršič, Rastislav (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 2001-01-01)
  SLOVENE: Protistavna analiza nedoločnika v vlogi osebkovega določila oz. povedkovega določila je skušala ugotoviti, katere so najpogostejše strukture v slovenščini, ki ohranjajo ali zamenjujejo angleški nedoločnik v tej ...
 • Vezljivostna teorija v slovenskem jezikoslovju 

  Žele, Andreja (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 2001-01-01)
  SLOVENE: Predstavitev razvoja slovenske vezljivostne teorije kaže, kako se je od 16. stoletja naprej počasi tipizirala oz. izoblikovala tudi slovenska skladnja s svojimi lastnostmi in problemi. Kar pomeni, da se je obravnava ...
 • A Survey of Internationalisms between Slovene and English 

  Leban, Ksenija (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 2001-01-01)
  SLOVENE: Poglavitni cilj študije je bil ugotoviti, ali govorci slovenščine in angleščine lahko uporabljajo internacionalizme, besede, ki so del mednarodnega besedišča, kot lekseme, ki se pomensko povsem ujemajo v obeh ...
 • O ptičjem lovu in ptičarstvu po kroparsko 

  Škofic, Jožica (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 2001-01-01)
  SLOVENE: Članek prinaša besedila in besedje, zbrano ob raziskovanju zanimivega običaja moških prebivalcev Krope na Gorenjskem — ptičjega lova. V slovarskem delu članka so za pripovedmi ptičarjev predstavljena poimenovanja ...
 • Typology of Tone Loss in Haloze, Slovenia: An Acoustic and Autosegmental Analysis 

  Lundberg, Grant H. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 2001-01-01)
  SLOVENE: Prispevek predstavlja teoretični pregled instrumentalne analize tonskega poteka v naglašenih zlogih v haloških govorih. Na osnovi podatkov instrumentalne analize se obravnavajo sodobne razmere v haloških govorih ...
 • Early Slovene Pioneers of Comparative Slavonic Philology 

  Leeming, Henry (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 2001-01-01)
  SLOVENE: Žiga Popovič (1705—1774) je bil vsestranski učenjak in nenavadno nadarjen jezikoslovec. Eno težišč njegovega zanimanja je bilo primerjalno slovansko jezikoslovje, njegova neizpolnjena želja pa izdelati popoln ...
 • Naturalness: Some Slovenian (Morpho)syntactic Examples 

  Orešnik, Janez (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 2001-01-01)
  SLOVENE: V slovenski izvedbi teorije o jezikovni naravnosti se obravnavajo naslednji večinoma (obliko)skladenjski pojavi slovenščine (številke se nanašajo na t.i. izpeljave v glavnem besedilu): 2. Tip Brežice so bile ...