Show simple item record

dc.contributor.authorOrešnik, Janez
dc.date.accessioned2006-01-07T15:47:40Z
dc.date.available2006-01-07T15:47:40Z
dc.date.issued2001-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik / Slovene Linguistic Studies http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.806
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/806
dc.description.abstractSLOVENE: V slovenski izvedbi teorije o jezikovni naravnosti se obravnavajo naslednji večinoma (obliko)skladenjski pojavi slovenščine (številke se nanašajo na t.i. izpeljave v glavnem besedilu):

2. Tip Brežice so bile mesto nasproti tipu to mesto so bile Brežice. 3. Glagolski vid v trdilnem in zanikanem velelniku. 4. Neformalno in manj neformalno ogovarjanje edninskega sogovornika. 5. Formalno in manj formalno ogovarjanje edninskega sogovornika. 6. Umik levega pridevniškega prilastka desno od jedra samostalniške zveze. 7. Nevelelniške povedi kot čustveno poudarjeni različki velelnika. 8. Pogojnik izražen z velelniškim stavkom. 9. Raba trdilnega velelnika, podprtega s primernimi členki, namesto zanikanega velelnika. 10—11. Tožilnik v obliki soodnosnega rodilnika, če je neživo jedro ob pridevniški besedi izpuščeno, npr. hočem belega (namreč bel avto). 12. Poudarjanje zunaj- in znotrajstavčne nikalnice. 13. Stavčna nikalnica + osebna in neosebna glagolska oblika. 14. Povedkovo določilo povratnih srednjiških glagolov v imenovalniku in tožilniku. 15. Določna oblika pridevnika v zvalniku. 16—7. Nezaimenski osebki ob glagolskih obliki v netretji osebi, npr. študentje garate. 18—9. Zaimkovno izražena svojina, odtujljiva in neodtujljiva. 20. Glavni argumenti glagola in samostalnika. 21—2. Določna in nedoločna oblika pridevnika. 23. Določni člen ta-. 24. Opisovalni in določevalni svojilni pridevniki. 25. Osebkov rodilnik nasproti predmetnemu. 26. Premi predmet v nedoločniških polstavkih namere. 27. Sklanjanje moških in ženskih priimkov. 28. Slovenska pokrajinska imena na -sko in -ska, npr. Gorenjsko, Gorenjska.

ENGLISH: Within Naturalness Theory as practised in the local work, the following mostly (morpho)syntactic phenomena of Slovenian are considered (the numbering refers to the so-called deductions in the main text):

2. The type Brežice so bile mesto ‘Brežice was a town’, as against to mesto so bile Brežice ‘this town was Brežice’. 3. The verbal aspect in the affirmative and the negative imperative. 4. Informal and less informal addressing of one person. 5. Formal and less formal addressing of one person. 6. The displacement of the adjective modifier to the right of the head. 7. Non-imperative sentences as expressive variants of the imperative. 8. The conditional expressed with an imperative clause. 9. The use of the affirmative imperative supported with suitable particles instead of the negated imperative. 10—11. The accusative in the form of the corresponding genitive if the inanimate noun head of the adjectival is ellipted, e.g., hočem belega ‘I want the white one (scil. the white car)’. 12. The emphasis of intra- and extra-clausal sentence negation. 13. The sentence negation + the finite and infinite verb. 14. The subject complement of middle-voice reflexive verbs in the nominative and in the accusative. 15. The definite form of the adjective in vocatives. 16—7. Full noun phrase subjects with verbs in the non-third verbal person, e.g., študentje garate ‘you students work hard’. 18—9. Pronominal possession, alienable and inalienable. 20. The main arguments of the verb and of the noun. 21—2. Definite and indefinite adjective forms. 23. The definite article ta-. 24. Characterizing and identifying possessive adjectives. 25. Genitivus subiectivus v. genitivus obiectivus. 26. The direct object in infinite clauses of purpose. 27. Inflection of men’s and women’s surnames. 28. Slovenian geographical regions whose names end in -sko and -ska, e.g., Gorenjsko, Gorenjska ‘Upper Carniola’.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherZRC SAZU / Hall Center for the Humanities
dc.subjectlinguistic naturalness
dc.subjectLjubljana School
dc.subjectMorphology
dc.subjectSlovenian language
dc.subjectSlovene language
dc.titleNaturalness: Some Slovenian (Morpho)syntactic Examples
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.806
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record