Browse by

 

 

Founded in 2008 by a consortium of one American and four Central European universities at the initiative of a group of Slavists, the journal Slavia Centralis intends to publish works of interest to Slavic studies representing original research in Slavic linguistics and literary scholarship and particularly encourages interdisciplinary approaches. The name Slavia Centralis emphasizes the intersection of languages and cultures in the heart of Europe, where Slavic languages and literatures have evolved and flourished since the first millennium AD. Slavia Centralis encourages contributions treating the Slavic languages and literatures holistically, transcending borders and national canons, as well as exploring connections between Slavic and non-Slavic. While emphasizing innovative approaches and interdisciplinarity, the journal recognizes the fundamental value of deep philological knowledge and therefore particularly encourages contributions combining thorough and responsible use of relevant data with innovative approaches. Authors interested in submitting articles can find more information on journal web site: Slavia Centralis home page

On the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge, Slavia Centralis provides immediate open access to all of its content. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).

Collections in this community

Recent Submissions

 • Trieste, Bonomo and the Reformation 

  Grdina, Igor (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Peter Bonomo (1458–1546) je ena osrednjih osebnosti tržaške zgodovine. V času njegovega škofovanja je poprej močna probeneška »stranka« v mestu postala nepomembna, prevladala pa je procesarska usmeritev. Humanist Bonomo, ...
 • Urach- South Slavic translation and publishing project during the Reformation 

  Jembrih, Alojz (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Urach predstavlja pomemben projekt v obdobju reformacije. Četudi ob koncu ni imel trajnejšega vpliva v južnoslovanskem prostoru, za katerega so se tiskale knjige v glagolici, cirilici in latinici, je v svoji pojavnosti ...
 • Reformation and Holy Mount Athos 

  Špadijer, Irena (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Sveta Gora Atonska je že več kot tisočletje najbolj posebna meniška skupnost v Evropi. Čeprav je bila s svojo lego izolirana od preostalega sveta, so se v njej čutila tudi oddaljena vrenja v evropski zgodovini in posledično ...
 • Reformation in Śląsk Cieszyński w context miejscowej sytuacji językowej 

  Raclavská, Jana; Bogoczová, Irena; Muryc, Jiří (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Članek Reformacija v Tešinski Šleziji v kontekstu lokalne jezikovne situacije predstavlja pokrajino s površino 2282 km2, ki je leta 1290 postala samostojna šlezijska kneževina na stiku najmanj dveh (slovanskih) etnij, ...
 • On the district české reformance 

  Pavera, Libor (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Avtor v članku razmišlja o češki reformaciji, o njenih začetkih in sprejemanju reformacijskega gibanja v češkem okolju (v zvezi s spremembo načinov razmišljanja, v povezavi s spremembami v šolstvu, umetnosti, kulturi ...
 • Husitism in the Czech Republic the forerunner of the Lutheran Reformation 

  Orožen, Martina (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Prispevek predstavlja Jana Husa, ki je pod vprašaj postavil avtoriteto Cerkve, bil posledično umaknjen s cerkvenega prizorišča in na koncilu v Konstanci tudi obsojen. Izpostavljeno je dejstvo, da mu je bila šele ob ...
 • Protestanism and Deliberation 

  Andrejč, Gorazd (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Deliberacija oziroma kritična, odprta, vključujoča in argumentirana javna razprava o stvareh javnega interesa je ključen mehanizem demokratične politične ureditve. Po prepričanju zagovornikov deliberativne demokracije, ...
 • Protestantism and ecumenism 

  Bugajski, Jarosław (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Protestantizem je poimenovanje verskih gibanj, ki neposredno ali posredno izhajajo iz reformacije v 16. stoletju, ko je vodilno vlogo odigral Martin Luter. Zaradi zavračanja primata in avtoritete hierarhičnosti je bil ...
 • Pri mojih durih čaka smrt. Osupljiva privlačnost niča. Dekadentne tendence v poeziji Vide Jeraj 

  Doležal, Alenka Jensterle (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-02)
  V razpravi1 se tematizirajo dekadentne tendence v poeziji in življenju prve slovenske pesnice intime Vide Jeraj (Franice Vovk, 1875–1932). Lirična pesnica je bila vitalni element slovenske moderne tako na Bledu (Zasipu) ...
 • Projekt Slovenščina na dlani 

  Belšak, Silva (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-02)
 • Razstava o Ivanu Cankarju Romal sem po široki cesti 

  Steger, Jožica Čeh; Pulko, Simona; Jontes, Melita Zemljak (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-02)
 • Unfailure in Ukrainian football Internet discourse 

  Максимчук, Віталій (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-02)
  Članek se osredinja na analizo novih prevzetih besed v sodobnem ukrajinskem nogometnem spletnem diskurzu. Avtor z različnih vidikov, kot so leksikografski, kronološki, funkcijski in semantični, predstavi španske, ...
 • Spodbujanje družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju: Predšolska bralna značka 

  Haramija, Dragica (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  V prispevku1 s e o sredinjamo n a r azvijanje d ružinskega b ranja, k i je e den o d temeljev Predšolske bralne značke (PBZ). S pomočjo ankete smo zbrali rezultate o vključenosti otrok v PBZ in opise drugih dejavnosti, ...
 • Online Slovene in Slovenians in Germany: Linguistic Characteristics of Facebook Posts 

  Štumberger, Saška (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V prispevku je na gradivu objav skupine Slovenci v Nemčiji na Facebooku analizirana spletna slovenščina Slovencev v Nemčiji. Člani skupine so pripadniki mlajše generacije, ki so se v Nemčijo preselili pred kratkim in ...
 • Accessibility of the Constitution of the Republic of Slovenia for People with Disabilities - Dilemmas and Challenges 

  Ivačič, Živa Jakšić; Kadunc, Barbara; Mlakar, Špela; Schmid, Špela (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Konvencija o pravicah invalidov zahteva, da so vse informacije dostopne invalidom v njim razumljivi obliki. Namen prispevka je evalvirati proces prirejanja Ustave Republike Slovenije v lahko berljivo in razumljivo obliko ...
 • Implementation of bilingual education of deaf children in the Slovenian school system 

  Pavlič, Matic (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Pristopi k izobraževanju gluhih otrok se razlikujejo glede na učni jezik in vključenost v večinsko okolje. Slovenski izobraževalni sistem ne omogoča vsem gluhim otrokom zadostnega stika s polno zaznavnim jezikom, da bi ...
 • User of language resources and tools as an object or subject of language policy? - field of translation and interpretation 

  Šorli, Mojca (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V podsklopu »Jezikovna opremljenost na področju tujih jezikov« ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov raziskujem navade, strategije, potrebe in stališča uporabnikov, ...
 • Exploration of dialectal Slovene: existing and necessary 

  Smole, Vera (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Prispevek predstavlja in komentira rezultate empirične raziskave (spletna anketa), nastale v okviru CRP Jezikovna politika republike Slovenije in potrebe uporabnikov, in le v tistem delu, ki daje uvid v to, koliko ...
 • Normative description and linguistic standardization in the current linguistic policy framework - documents and reality 

  Dobrovoljc, Helena (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V prispevku je pozornost usmerjena v problematiko jezikovne standardizacije oziroma njene faze, ki jo je treba vedno pogosteje posodabljati – jezikovne kodifikacije. Predstavljene so teoretske smernice in prikazana je ...
 • Slovenian language infrastructure as a language-political issue: needs and expectations of language users 

  Ledinek, Nina (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V prispevku se s stanjem na področju oblikovanja slovenske jezikovne infrastrukture ukvarjam kot z jezikovnopolitičnim vprašanjem. Prispevek prinaša analizo aktualne pravne, finančne in organizacijske ureditve področja, ...

View more