Browse by

 

 

Recent Submissions

 • Online Slovene in Slovenians in Germany: Linguistic Characteristics of Facebook Posts 

  Štumberger, Saška (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V prispevku je na gradivu objav skupine Slovenci v Nemčiji na Facebooku analizirana spletna slovenščina Slovencev v Nemčiji. Člani skupine so pripadniki mlajše generacije, ki so se v Nemčijo preselili pred kratkim in ...
 • Accessibility of the Constitution of the Republic of Slovenia for People with Disabilities - Dilemmas and Challenges 

  Ivačič, Živa Jakšić; Kadunc, Barbara; Mlakar, Špela; Schmid, Špela (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Konvencija o pravicah invalidov zahteva, da so vse informacije dostopne invalidom v njim razumljivi obliki. Namen prispevka je evalvirati proces prirejanja Ustave Republike Slovenije v lahko berljivo in razumljivo obliko ...
 • Implementation of bilingual education of deaf children in the Slovenian school system 

  Pavlič, Matic (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Pristopi k izobraževanju gluhih otrok se razlikujejo glede na učni jezik in vključenost v večinsko okolje. Slovenski izobraževalni sistem ne omogoča vsem gluhim otrokom zadostnega stika s polno zaznavnim jezikom, da bi ...
 • User of language resources and tools as an object or subject of language policy? - field of translation and interpretation 

  Šorli, Mojca (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V podsklopu »Jezikovna opremljenost na področju tujih jezikov« ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov raziskujem navade, strategije, potrebe in stališča uporabnikov, ...
 • Exploration of dialectal Slovene: existing and necessary 

  Smole, Vera (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Prispevek predstavlja in komentira rezultate empirične raziskave (spletna anketa), nastale v okviru CRP Jezikovna politika republike Slovenije in potrebe uporabnikov, in le v tistem delu, ki daje uvid v to, koliko ...
 • Normative description and linguistic standardization in the current linguistic policy framework - documents and reality 

  Dobrovoljc, Helena (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V prispevku je pozornost usmerjena v problematiko jezikovne standardizacije oziroma njene faze, ki jo je treba vedno pogosteje posodabljati – jezikovne kodifikacije. Predstavljene so teoretske smernice in prikazana je ...
 • Slovenian language infrastructure as a language-political issue: needs and expectations of language users 

  Ledinek, Nina (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V prispevku se s stanjem na področju oblikovanja slovenske jezikovne infrastrukture ukvarjam kot z jezikovnopolitičnim vprašanjem. Prispevek prinaša analizo aktualne pravne, finančne in organizacijske ureditve področja, ...
 • A pertinent issue from a general literary perspective 

  Mirtič, Tanja (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Namen prispevka je v glavnih obrisih prikazati pravorečne podatke v splošnem razlagalnem slovarju, obenem pa na podlagi analize izsledkov anketne raziskave ugotoviti potrebo po pravorečnem priročniku med zaposlenimi v ...
 • Slovenian Orthodoxy as an Independent Codification Book? 

  Tivadar, Hotimir (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Slovensko pravorečje je premalo obravnavano v slovenskem jezikoslovju, načeloma samo v okviru pisnih slovarjev in pravopisa ter znanstvene slovnice. Javni nastop v slovenskem jeziku je danes nujnost in realnost skoraj ...
 • Language editorial policy and Slovenian radio media 

  Verovnik, Tina Lengar (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  prispevku ugotavljam, koliko so medijska zakonodaja in drugi relevantni pravni dokumenti odločevalcem lahko v pomoč pri oblikovanju jezikovne uredniške politike radijskega medija; kdo sploh so oblikovalci in usmerjevalci ...
 • Language (speech) in Slovenian theaters and language policy 

  Milojević, Nina Žavbi (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  V prispevku se osredotočam na govorno izražanje v gledališču, predvsem na potrebe jezikovnih uporabnikov (igralcev, lektorjev idr.) in njihovo jezikovno opremljenost. Po pregledu zakonodajnih in drugih pravno veljavnih ...
 • Central Literary Museum as an Accelerator of Literary Tourism in Slovenia 

  Sosič, Alojzija Zupan (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Razloge za uresničenje davne ideje o osrednjem literarnem muzeju v Sloveniji sem v svoji razpravi osvetlila skozi tri perspektive, nacionalno-afirmativno, vzgojno- -izobraževalno in turistično ter (novo) sedemčlensko ...
 • Slovene in higher education: should the question be worded and defined in Slovene? 

  Žele, Andreja (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Prispevek predstavlja in komentira trenutno stanje in razumevanje stanja slovenščine kot učnega jezika na slovenskih univerzah, s tem pa tudi položaj slovenščine kot jezika znanosti. Prav znanstvena slovenščina lahko ...
 • Students' awareness of the linguistic genre and roles of the literary language 

  Vogel, Jerca (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Obravnava identitetne vloge jezika v šoli in v njenem okviru različnih jezikovnih zvrsti je pri pouku slovenščine v zadnjih dvajsetih letih doživela le malo sprememb. Na podlagi jezikoslovnih ugotovitev o neskladju med ...
 • Syllabus Consideration in Slovene in the Third Trimester of Primary School, Grammar School and Secondary Vocational and Vocational Education 

  Smolej, Mojca; Lampret, Nika (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Prispevek podaja skrajšan pregled rezultatov analize obravnave skladnje pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Pregled tiskanega učnega gradiva je pokazal, da večina samostojnih delovnih zvezkov za pouk slovenščine ...
 • View of the Slovenian linguistic landscape 

  Snoj, Marko (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Članek prikazuje analizo javnih napisov na ljubljanski Nazorjevi ulici. Izmed 107 napisov je 31 neslovenskih, ki niso niti imena tujih firm niti tuje blagovne znamke. Rezultati analize so vrednoteni glede na Zakon o javni ...
 • Language Use in Administrative Procedures - Between Theory and Practice 

  Kovač, Polonca (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Jezik je pomembna prvina tudi za varstvo pravic strank, saj je že ustavno zagotovljeno posebno varstvo pripadnikov italijanske in madžarske manjšine, invalidov in tujcev oziroma vseh strank v upravnih razmerjih. Prispevek ...
 • National languages ​​in the EU: between a legally protected value and an obstacle to the functioning of the single market 

  Hojnik, Janja (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Namen prispevka je prikazati, kako pravo EU, zlasti preko sodne prakse Sodišča EU, rešuje primere konflikta med enotnim trgom EU, ki predstavlja temeljno načelo prava EU, in prizadevanji držav članic po ohranitvi različnih ...
 • Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov 

  Komac, Nataša Gliha (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)
  Prispevek prinaša uvid v metodološka izhodišča ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije (RS) in njeni uporabniki,2 katerega osrednji namen je bil popis aktualnih potreb jezikovnih uporabnikov ...
 • Slavia Centralis Issue 2, 2018 

  Unknown author (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2018-02)